• 欢迎访问圣洁的白莲!
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 厚德载物,自强不息!

《太上感应篇》

传统文化 菜根譚 1年前 (2019-05-24) 229次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

《太上感应篇》

太上垂训 感应之篇

日诵一遍 灭罪消愆

受持一月 福禄绵绵

久行不怠 寿命长延

文昌帝君曰:吾一十七世为士大夫身,未尝虐民酷吏,周人之急,济人之乏,容人之过,悯人之孤,一心如此,听命于天,故能久证真位;今劝世人,每日诵太上感应篇一遍,遵以修行,及书写一帙,日夕瞻视。

依此修行,行之二年,万罪消灭;行之四年,百福皆集;行之七年,子孙贤明,荣登科第;行之十年,寿命延长;行之十五年,万事如意;行之二十年,子孙为卿相;行之三十年,注名仙籍;行之五十年,天神恭敬,名列仙班。

不依此加意修行,或作或辍;今日行,明日废;人事既乖,心田日暗;虽口诵经,而其心不悟;是为渎天,罪不容赦。

正文

(tài) (shànɡ) (yuē)(huò) () () (mén)(wéi) (rén) () (zhào)(shàn)(è) (zhī) (bào)() (yǐng) (suí) (xínɡ)

(shì) () (tiān) () (yǒu) () (ɡuò) (zhī) (shén)() (rén) (suǒ) (fàn) (qīnɡ) (zhònɡ)() (duó) (rén) (suàn)(suàn) (jiǎn) () (pín) (hào)(duō) (fénɡ) (yōu) (huàn)(rén) (jiē) () (zhī)(xínɡ) (huò) (suí) (zhī)() (qìnɡ) () (zhī)(è) (xīnɡ) (zāi) (zhī)(suàn) (jìn) () ()

(yòu) (yǒu) (sān) (tái) (běi) (dǒu) (shén) (jūn)(zài) (rén) (tóu) (shànɡ)() (rén) (zuì) (è)(duó) () () (suàn)(yòu) (yǒu) (sān) (shī) (shén)(zài) (rén) (shēn) (zhōnɡ)(měi) (dào) (ɡēnɡ) (shēn) ()(zhé) (shànɡ) () (tiān) (cáo)(yán) (rén) (zuì) (ɡuò)(yuè) (huì) (zhī) ()(zào) (shén) () (rán)

(fán) (rén) (yǒu) (ɡuò)() () (duó) ()(xiǎo) () (duó) (suàn)() (ɡuò) () (xiǎo)(yǒu) (shù) (bǎi) (shì)() (qiú) (chánɡ) (shēnɡ) (zhě)(xiān) () () (zhī)

(shì) (dào) () (jìn)(fēi) (dào) () 退(tuì)() () (xié) (jìnɡ)() () (àn) (shì)() () (lèi) (ɡōnɡ)() (xīn) () ()(zhōnɡ) (xiào) (yǒu) ()(zhènɡ) () (huà) (rén)(jīn) (ɡū) () (ɡuǎ)(jìnɡ) (lǎo) 怀(huái) (yòu)(kūn) (chónɡ) (cǎo) ()(yóu) () () (shānɡ)() (mǐn) (rén) (zhī) (xiōnɡ)() (rén) (zhī) (shàn)() (rén) (zhī) ()(jiù) (rén) (zhī) (wēi)(jiàn) (rén) (zhī) ()() () (zhī) ()(jiàn) (rén) (zhī) (shī)() () (zhī) (shī)() (zhānɡ) (rén) (duǎn)() (xuàn) () (chánɡ)(è) (è) (yánɡ) (shàn)(tuī) (duō) () (shǎo)(shòu) () () (yuàn)(shòu) (chǒnɡ) (ruò) (jīnɡ)(shī) (ēn) () (qiú) (bào)() (rén) () (zhuī) (huǐ)

(suǒ) (wèi) (shàn) (rén)(rén) (jiē) (jìnɡ) (zhī)(tiān) (dào) (yòu) (zhī)() () (suí) (zhī)(zhònɡ) (xié) (yuǎn) (zhī)(shén) (línɡ) (wèi) (zhī)(suǒ) (zuò) () (chénɡ)(shén) (xiān) () ()() (qiú) (tiān) (xiān) (zhě)(dānɡ) () () (qiān) (sān) (bǎi) (shàn)() (qiú) () (xiān) (zhě)(dānɡ) () (sān) (bǎi) (shàn)

(ɡǒu) (huò) (fēi) () (ér) (dònɡ)(bèi) () (ér) (xínɡ)() (è) (wéi) (nénɡ)(rěn) (zuò) (cán) (hài)(yīn) (zéi) (liánɡ) (shàn)(àn) () (jūn) (qīn)(màn) () (xiān) (shenɡ)(pàn) () (suǒ) (shì)(kuánɡ) (zhū) () (shí)(bànɡ) (zhū) (tónɡ) (xué)() () (zhà) (wěi)(ɡōnɡ) (jié) (zōnɡ) (qīn)(ɡānɡ) (qiánɡ) () (rén)(hěn) () () (yònɡ)(shì) (fēi) () (dānɡ)(xiànɡ) (bèi) (ɡuāi) ()(nüè) (xià) () (ɡōnɡ)(chǎn) (shànɡ) () (zhǐ)(shòu) (ēn) () (ɡǎn)(niàn) (yuàn) () (xiū)(qīnɡ) (miè) (tiān) (mín)(rǎo) (luàn) (ɡuó) (zhènɡ)(shǎnɡ) () (fēi) ()(xínɡ) () () (ɡū)(shā) (rén) () (cái)(qīnɡ) (rén) () (wèi)(zhū) (xiáng) () ()(biǎn) (zhèng) (pái) (xián)(línɡ) (ɡū) () (ɡuǎ)() () (shòu) ()

() (zhí) (wéi) ()() () (wéi) (zhí)() (qīnɡ) (wéi) (zhònɡ)(jiàn) (shā) (jiā) ()(zhī) (ɡuò) () (ɡǎi)(zhī) (shàn) () (wéi)() (zuì) (yǐn) ()(yōnɡ) () (fānɡ) (shù)(shàn) (bànɡ) (shènɡ) (xián)(qīn) (línɡ) (dào) ()(shè) (fēi) (zhú) (zǒu)() (zhé) (jīnɡ) ()(tián) (xué) () (cháo)(shānɡ) (tāi) () (luǎn)(yuàn) (rén) (yǒu) (shī)(huǐ) (rén) (chénɡ) (ɡōnɡ)(wēi) (rén) () (ān)(jiǎn) (rén) () ()() (è) () (hǎo)() () (fèi) (ɡōnɡ)(qiè) (rén) (zhī) (nénɡ)() (rén) (zhī) (shàn)(xínɡ) (rén) (zhī) (chǒu)(jié) (rén) (zhī) ()(hào) (rén) (huò) (cái)() (rén) (ɡǔ) (ròu)(qīn) (rén) (suǒ) (ài)(zhù) (rén) (wéi) (fēi)(chěnɡ) (zhì) (zuò) (wēi)() (rén) (qiú) (shènɡ)

(bài) (rén) (miáo) (jià)() (rén) (hūn) (yīn)(ɡǒu) () (ér) (jiāo)(ɡǒu) (miǎn) () (chǐ)(rèn) (ēn) (tuī) (ɡuò)(jià) (huò) (mài) (è)(ɡū) (mǎi) () ()(bāo) (zhù) (xiǎn) (xīn)(cuò) (rén) (suǒ) (cháng)() () (suǒ) (duǎn)(chénɡ) (wēi) () (xié)(zònɡ) (bào) (shā) (shānɡ)() (ɡù) (jiǎn) (cái)(fēi) () (pēnɡ) (zǎi)(sàn) () () (ɡǔ)(láo) (rǎo) (zhònɡ) (shēnɡ)() (rén) (zhī) (jiā)() () (cái) (bǎo)(jué) (shuǐ) (fànɡ) (huǒ)() (hài) (mín) ()(wěn) (luàn) (ɡuī) ()() (bài) (rén) (ɡōnɡ)(sǔn) (rén) () ()() (qiónɡ) (rén) (yònɡ)(jiàn) () (rónɡ) (ɡuì)(yuàn) () (liú) (biǎn)(jiàn) () () (yǒu)(yuàn) () () (sàn)(jiàn) () () (měi)() (xīn) () (zhī)() () (huò) (cái)(yuàn) () (shēn) ()(ɡān) (qiú) () (suì)便(biàn) (shēnɡ) (zhòu) (hèn)(jiàn) () (shī) 便(biàn)便(biàn) (shuō) () (ɡuò)(jiàn) () () (xiànɡ) () () (ér) (xiào) (zhī)(jiàn) () (cái) (nénɡ) () (chēnɡ) (ér) () (zhī)

(mái) (ɡǔ) (yān) (rén)(yònɡ) (yào) (shā) (shù)(huì) () (shī) (fu)() (chù) () (xiōnɡ)(qiánɡ) () (qiǎnɡ) (qiú)(hào) (qīn) (hào) (duó)() (lüè) (zhì) ()(qiǎo) (zhà) (qiú) (qiān)(shǎnɡ) () () (pínɡ)() () (ɡuò) (jié)() (nüè) () (xià)(kǒnɡ) () () ()(yuàn) (tiān) (yóu) (rén)() (fēnɡ) () ()(dòu) () (zhēnɡ) (sònɡ)(wànɡ) (zhú) (pénɡ) (dǎnɡ)(yònɡ) () (qiè) ()(wéi) () () (xùn)() (xīn) (wànɡ) (ɡù)(kǒu) (shì) (xīn) (fēi)(tān) (mào) () (cái)() (wǎnɡ) () (shànɡ)(zào) (zuò) (è) ()(chán) (huǐ) (pínɡ) (rén)(huǐ) (rén) (chēnɡ) (zhí)() (shén) (chēnɡ) (zhènɡ)() (shùn) (xiào) ()(bèi) (qīn) (xiànɡ) (shū)

(zhǐ) (tiān) () () (zhènɡ) () 怀(huái)(yǐn) (shén) (mínɡ) (ér) (jiàn) (wěi) (shì)(shī) () (hòu) (huǐ)(jiǎ) (jiè) () (hái)(fèn) (wài) (yínɡ) (qiú)() (shànɡ) (shī) (shè)(yín) () (ɡuò) ()(xīn) () (mào) ()(huì) (shí) (wèi) (rén)(zuǒ) (dào) (huò) (zhònɡ)(duǎn) (chǐ) (xiá) ()(qīnɡ) (chènɡ) (xiǎo) (shēnɡ)() (wěi) () (zhēn)(cái) () (jiān) ()() (liánɡ) (wéi) (jiàn)(màn) () () (rén)(tān) (lán) () (yàn)(zhòu) () (qiú) (zhí)(shì) (jiǔ) (bèi) (luàn)(ɡǔ) (ròu) 忿(fèn) (zhēnɡ)(nán) () (zhōnɡ) (liánɡ)() () (róu) (shùn)() () () (shì)() (jìnɡ) () ()(měi) (hǎo) (jīn) (kuā)(chánɡ) (xínɡ) () ()() (xínɡ) () () (zi)(shī) () () (jiù) (ɡū)(qīnɡ) (màn) (xiān) (línɡ)(wéi) () (shànɡ) (mìnɡ)

(zuò) (wéi) () ()怀(huái) (xié) (wài) (xīn)() (zhòu) (zhòu) ()(piān) (zēnɡ) (piān) (ài)(yuè) (jǐnɡ) (yuè) (zào)(tiào) (shí) (tiào) (rén)(sǔn) () (duò) (tāi)(xínɡ) (duō) (yǐn) ()(huì) () (ɡē) ()(shuò) (dàn) (hào) ()(duì) (běi) () (tuò) () (niào)(duì) (zào) (yín) (yǒnɡ) () ()(yòu) () (zào) (huǒ) (shāo) (xiānɡ)(huì) (chái) (zuò) (shí)() () (luǒ) ()() (jié) (xínɡ) (xínɡ)(tuò) (liú) (xīnɡ)(zhǐ) (hónɡ) ()(zhé) (zhǐ) (sān) (ɡuānɡ)(jiǔ) (shì) () (yuè)(chūn) (yuè) (liáo) (liè)(duì) (běi) (è) ()() (ɡù) (shā) (ɡuī) () (shé)

() (shì) (děnɡ) (zuì)() (mìnɡ) (suí) () (qīnɡ) (zhònɡ)(duó) () () (suàn)(suàn) (jìn) () ()() (yǒu) () ()(nǎi) (yānɡ) () () (sūn)

(yòu)(zhū) (hèng) () (rén) (cái) (zhě)(nǎi) () () () (zi) (jiā) (kǒu) () (dāng) (zhī)(jiàn) (zhì) () (sāng)(ruò) () () (sāng)() (yǒu) (shuí) (huǒ)(dào) (zéi)() (wánɡ) () ()() (bìnɡ)(kǒu) (shé) (zhū) (shì)() (dānɡ) (wànɡ) () (zhī) (zhí)(yòu) (wǎnɡ) (shā) (rén) (zhě)(shì) () (dāo) (bīnɡ) (ér) (xiānɡ) (shā) ()() (fēi) () (zhī) (cái) (zhě)() () (lòu) () (jiù) ()(zhèn) (jiǔ) (zhǐ) ()(fēi) () (zàn) (bǎo)() () () (zhī)

()(xīn) () () (shàn)(shàn) (suī) (wèi) (wéi)(ér) () (shén) () (suí) (zhī)(huò) (xīn) () () (è)(è) (suī) (wèi) (wéi)(ér) (xiōnɡ) (shén) () (suí) (zhī)() (yǒu) (cénɡ) (xínɡ) (è) (shì)(hòu) () (ɡǎi) (huǐ)(zhū) (è) () (zuò)(zhònɡ) (shàn) (fènɡ) (xínɡ)(jiǔ) (jiǔ) () (huò) () (qìnɡ)(suǒ) (wèi) (zhuǎn) (huò) (wéi) () ()

(ɡù)() (rén) () (shàn)(shì) (shàn)(xínɡ) (shàn)() () (yǒu) (sān) (shàn)(sān) (nián) (tiān) () (jiànɡ) (zhī) ()(xiōnɡ) (rén) () (è)(shì) (è)(xínɡ) (è)() () (yǒu) (sān) (è)(sān) (nián) (tiān) () (jiànɡ) (zhī) (huò)() () (miǎn) (ér) (xínɡ) (zhī)太上感应篇原文和译文

【原文】太上曰。祸福无门。惟人自召。善恶之报。如影随形。

【译文】太上老君说:“祸福没有一定的门径,都是人们自己所感召来的。”善与恶的报应,就像是影子紧跟著形体一样,永远都不会分离。

【原文】是以天地有司过之神。依人所犯轻重。以夺人算。算减则贫耗。多逢忧患。人皆恶之。刑祸随之。吉庆避之。恶星灾之。算尽则死。

【译文】所以天地有主管人间过恶的神明,依照人们所犯的轻重,来削减他们的寿命。寿算被减除之后,就会变得贫穷家破,经常遭遇忧愁灾难。人人都厌恶他。刑罚和灾祸都随之而来。吉祥与喜庆都避开他。恶煞凶星也会降灾给他。寿算减完之后就会死去。

【原文】又有三台北斗神君。在人头上。录人罪恶。夺其纪算。又有三尸神。在人身中。每到庚申日。辄上诣天曹。言人罪过。月晦之日。灶神亦然。

【译文】还有三台星、北斗星的神君,经常都会在人们的头上,记录人们所犯的罪恶,而依照所犯过恶的轻重,来夺除他的寿命。又有三尸神在人的身上,每当到了庚申日,就会上升到天堂去,奏报人们的罪过。到了阴历每月最后一天,灶神也是一样的。

【原文】凡人有过。大则夺纪。小则夺算。其过大小。有数百事。欲求长生者。先须避之。

【译文】凡是人们犯了罪过,较大的就被夺除寿命十二年,较小的就被减去一百天。一纪是十二年,一算是一百天。这些过恶,大大小小有几百种,想求长生者必须先避免。

【原文】是道则进。非道则退。不履邪径。不欺暗室。积德累功。慈心于物。忠孝友悌。正己化人。矜孤恤寡。敬老怀幼。昆虫草木。犹不可伤。宜悯人之凶。乐人之善。济人之急。救人之危。见人之得。如己之得。见人之失。如己之失。不彰人短。不炫己长。遏恶扬善。推多取少。受辱不怨。受宠若惊。施恩不求报。与人不追悔。

【译文】合乎道理的就要前进去做,不合乎道理的就必须退避不为。不走邪恶之途,不在暗处欺人。积聚德业,累进功绩。要将慈悲心扩及万物。对君长要尽忠,对父母要尽孝。兄长友爱弟弟,弟弟尊敬兄长。端正自己,劝化别人。怜悯孤独者,周济鳏寡者,尊敬衰老者,关怀年幼者。昆虫和草木,仍然不可以伤害。应该怜悯他人因作恶所招得的凶祸,赞叹他人因行善所获得的福报。帮助他人的急难,救助他人的危困。看见别人有所得,就如同自己得到一样高兴;看见他人有所损失,就如同自己损失一样难过。不要彰扬别人的短处,不要炫耀自己的长处。阻止恶行,赞扬善行。把多的推让他人,自己则取少的部分。受到侮辱也不怨恨。得到过分的宠爱待遇,感到意外,而不知所措。布施恩惠,不求回报;赠送给他人后,不再追溯后悔。

【原文】所谓善人。人皆敬之。天道佑之。福禄随之。众邪远之。神灵卫之。所作必成。神仙可冀。欲求天仙者。当立一千三百善。欲求地仙者。当立三百善。

【译文】这里所说的善人。人人都尊敬他,上天也会保佑他,福报官禄会跟随他,众邪都远离他,善神也会保卫他。所作的事必定会成功,神仙的境界可以有达成的希望。想要求证天仙的人,应当积集一千三百件善事;想要求证地仙的人,应当积集三百件善事。

【原文】苟或非义而动。背理而行。以恶为能。忍作残害。阴贼良善。暗侮君亲。慢其先生。叛其所事。诳诸无识。谤诸同学。虚诬诈伪。攻讦宗亲。刚强不仁。狠戾自用。

【译文】如果有人违反道义而动了恶念,违背道理而做了恶事。以行恶为能事。忍心去作残害生物的事情。阴谋贼害善良的人。暗中欺骗君王或父母。轻慢教导我们的师长。背叛自己所应服事的上级长官。欺骗愚昧无知的人。毁谤在一起学习的人。用虚假、诬陷、诈骗、欺伪的手段,来攻击他人。揭发宗亲的隐私或过失,而加以攻击。刚烈强横,没有仁道。凶狠乖张,自以为是。

【原文】是非不当。向背乖宜。虐下取功。谄上希旨。受恩不感。念怨不休。轻蔑天民。扰乱国政。赏及非义。刑及无辜。杀人取财。倾人取位。诛降戮服。贬正排贤。凌孤逼寡。弃法受赂。以直为曲。以曲为直。入轻为重。见杀加怒。知过不改。见善不为。自罪引他。壅塞方术。讪谤圣贤。侵凌道德。

【译文】对于是非的判断不妥当。对于应该亲近或远离,处理得很不恰当。虐待下民以冒取功劳。谄媚上级长官,以迎合他的意旨。受到人家的恩惠,一点都不思感恩。惦念仇怨,从无停止。轻视欺侮人民。扰乱国家的政务。不合义理地奖赏无关之人。刑罚到不相干的人。杀害人命以夺取财物。设计害人以取得职位。诛杀投降的人,屠戮顺服的人。贬抑正直的人,排挤贤能的人。欺凌孤儿,逼迫寡妇。抛弃法令,接受贿赂。把理直的变成理曲,把理曲的变成理直。应该判轻刑的,却判了重刑。看见有人被杀,非但不予哀怜,反而更加愤怒。知道过失不肯悔改。看见善事不肯去做。自己犯罪,却牵引嫁祸他人。故意阻挠方术,使其不能发展。戏侮毁谤圣贤。侵犯欺凌有道德的人。

【原文】射飞逐走。发蛰惊栖。填穴覆巢。伤胎破卵。愿人有失。毁人成功。危人自安。减人自益。以恶易好。以私废公。窃人之能。蔽人之善。形人之丑。讦人之私。耗人货财。离人骨肉。侵人所爱。助人为非。逞志作威。辱人求胜。败人苗稼。破人婚姻。

【译文】射杀飞禽,逐捕走兽。挖掘蛰伏于土中的虫,惊扰栖息在树上的鸟。填塞虫蚁居住的洞穴,翻覆禽鸟栖息的鸟巢。伤害胞胎,破坏蛋卵。希望他人失败。毁坏他人成功。让他人承担危险,只顾自己安全。减损他人,自己图利。把不好的换成好的。为了私心而废弃公理。窃取他人的才能。掩蔽他人的善行。显露他人的丑事。揭发他人的隐私。减损他人的货物与钱财。离散他人的骨肉。侵夺他人所喜爱的东西。帮助他人做坏事。任意自作威势,欺凌他人。侮辱他人以求胜利。毁坏他人的农作物。破坏别人的婚姻。

【原文】苟富而骄。苟免无耻。认恩推过。嫁祸卖恶。沽买虚誉。包贮险心。挫人所长。护己所短。乘威迫胁。纵暴杀伤。无故剪裁。非礼烹宰。散弃五谷。劳扰众生。破人之家。取其财宝。决水放火。以害民居。紊乱规模。以败人功。损人器物。以穷人用。

【译文】如果侥幸得到财富,就骄傲自大。如果不应当免除而侥幸免除,却还毫无羞耻之心。冒认恩德,推卸过失。嫁祸于人,推卸罪恶。买卖虚假的名誉。包藏阴险的心。摧折、抑止他人的长处。掩护自己的短处。利用威势胁迫他人。放纵暴行,杀伤人命。无缘无故剪裁衣布。违背礼法烹宰牲畜。任意抛弃五谷粮食。随便烦劳扰乱百姓。破坏他人的家庭,夺取他的财宝。决断水流,放火焚烧,以毁害他人的房屋。搅乱他人的制度,以败坏他人的成功。损坏他人的器物,造成他人无法使用。

【原文】见他荣贵。愿他流贬。见他富有。愿他破散。见他色美。起心私之。负他货财。愿他身死。干求不遂。便生咒恨。见他失便。便说他过。见他体相不具而笑之。见他才能可称而抑之。

【译文】看到他人荣华富贵,就希望他被流放贬官。看见他人富有,就希望他家破财散。看见他人姿色美丽,就起淫欲心,想要奸淫他。欠他人的债务,却希望他早日死亡。乞求于人不能顺意,就生发咒骂怨恨。看见他人不顺利时,便说他是罪有应得。见到他人身体残缺不全,就加以讥笑。看到他人的才能值得称赞,却加以贬抑。

【原文】埋蛊厌人。用药杀树。恚怒师傅。抵触父兄。强取强求。好侵好夺。掳掠致富。巧诈求迁。赏罚不平。逸乐过节。苛虐其下。恐吓于他。怨天尤人。呵风骂雨。斗合争讼。妄逐朋党。用妻妾语。违父母训。得新忘故。口是心非。贪冒于财。欺罔其上。造作恶语。谗毁平人。毁人称直。骂神称正。弃顺效逆。背亲向疏。指天地以证鄙怀。引神明而鉴猥事。

【译文】暗中下蛊来毒害人,用毒药来杀害草木。对于师傅的教训,产生怨恨与愤怒。言行冲撞触犯父亲兄长。用强迫的方式取得,以强力向人索取。喜欢用侵占的方式,或用抢夺的方法。用强力抢夺他人的财物而致富。用奸巧诈伪的手段求取升迁。奖赏与惩罚不公平。安逸享乐超过节度。苛刻虐待自己的部属或下人。恐吓他人,使其心生害怕。不检点自己,反而埋怨上天、归咎他人。呵斥风咒骂雨。唆使他人争斗,撮合他人诉讼。任意追随,结盟立社聚成同党。听信妻妾的话语,违背父母的教训。得到新的就忘记旧的。嘴里这样说,心中却不是这么想。贪得无厌冒领钱财,欺瞒他的长上。编造坏话捏作恶事,谗言毁谤平常之人。毁谤他人而自以为正直。辱骂神明而自以为公正。抛弃顺道而效法逆道。背离至亲而心向生疏的人。指著天地,来为自己的卑鄙心怀做见证;引请神明,来鉴察自己的猥亵之事。

【原文】施与后悔。假借不还。分外营求。力上施设。淫欲过度。心毒貌慈。秽食餧人。左道惑众。短尺狭度。轻称小升。以伪杂真。采取奸利。压良为贱。谩蓦愚人。贪婪无厌。咒诅求直。

【译文】布施给他人之后,心里又后悔了。借用财物却不肯归还。不依本分而一味钻营求取。竭尽自己的力量施威设法去求取。男女间的淫欲超过限度。心意恶毒,脸上却装出慈祥的样子。用污秽的食物给人吃。用旁门左道来蛊惑众生。使用短尺、狭度、轻秤、小升等欺诈手段,来占人便宜。把假的东西搀杂在真的里面。采用奸诈的方法来获取利益。压迫良家妇女做卑贱的工作。使用诡计来欺骗愚人。贪得无厌,难以知足。在神前诅咒,来证明他的理直。

【原文】嗜酒悖乱。骨肉忿争。男不忠良。女不柔顺。不和其室。不敬其夫。每好矜夸。常行妒忌。无行于妻子。失礼于舅姑。轻慢先灵。违逆上命。作为无益。怀挟外心。自咒咒他。偏憎偏爱。

【译文】喜爱饮酒而背理乱性。骨肉至亲忿怒争吵。男的不忠厚善良。女的不温柔和顺。夫妻不和。妻子不尊敬丈夫。每每喜欢骄傲自夸。经常争宠妒忌。对待妻儿不义不慈。侍奉公公婆婆没有礼节。轻视怠慢祖先的灵魂。违背长上的命令。所作所为毫无益处。暗中怀著偏爱外人的心。诅咒自己,又诅咒他人。偏差的厌恶,偏差的喜爱。

【原文】越井越灶。跳食跳人。损子堕胎。行多隐僻。晦腊歌舞。朔旦号怒。对北涕唾及溺。对灶吟咏及哭。又以灶火烧香。秽柴作食。夜起裸露。八节行刑。唾流星。指虹霓。辄指三光。久视日月。春月燎猎。对北恶骂。无故杀龟打蛇。

【译文】跨越井灶。跳过食物和人体。损害孩子,堕掉胎儿。行为多是不光明正大。在晦腊之日,唱歌跳舞。在每月初一的早晨呼号叫骂。对著北方擤鼻涕、吐口水、小便。对著灶前歌唱和哭泣。又用灶火来点香。用污秽的木柴来炊煮食物。夜间起床时裸露著身体。在八种节气的期间执行刑法。向流星吐口水,用手指虹霓,常常用手指著太阳、月亮、星星,用眼睛长久看著日月。春天时焚烧山林来打猎。对著北方恶言咒骂。无缘无故杀害龟、打死蛇。

【原文】如是等罪。司命随其轻重。夺其纪算。算尽则死。死有余责。乃殃及子孙。又诸横取人财者。乃计其妻子家口以当之。渐至死丧。若不死丧。则有水火盗贼。遗亡器物。疾病口舌诸事。以当妄取之值。又枉杀人者。是易刀兵而相杀也。取非义之财者。譬如漏脯救饥。鸩酒止渴。非不暂饱。死亦及之。

【译文】像以上的这些罪过,司命之神会随著所犯的轻重,夺除他的寿命(重的十二年,轻的一百天),寿命夺尽就死了。如果死后还有未完的罪责,就会殃及子孙。又有各种蛮横霸占他人财物的人,司命之神就会估算他的妻子和家人的情况,来让他遭受相等的报应,渐渐至于死丧;如果罪恶还不至于死丧,就会有水灾、火灾、盗贼、遗失器物、疾病、口舌等灾祸,来作为妄取的等量报应。又有冤枉杀人的,就像换取刀兵相杀一样。夺取不义之财的人,就像是吃有毒的肉来救饥饿,喝有毒的酒来止渴一样,不但不能暂时填饱肚子,死亡也会随即到来。

【原文】夫心起于善。善虽未为。而吉神已随之。或心起于恶。恶虽未为。而凶神已随之。其有曾行恶事。后自改悔。诸恶莫作。众善奉行。久久必获吉庆。所谓转祸为福也。

【译文】心中起了善念,善事虽然还没有做,但吉神已经跟随著他;如果心中起了恶念,恶事虽然还没有做,但凶神已经跟随著他。有人曾经做过坏事,后来自己忏悔改过,各种坏事都不再做,一切善事都奉行,久而久之,必定获得吉祥喜庆,这就是所谓的转祸为福。

【原文】故吉人。语善。视善。行善。一日有三善。三年天必降之福。凶人。语恶。视恶。行恶。一日有三恶。三年天必降之祸。胡不勉而行之。

【译文】所以吉祥的人,语善、视善、行善,一天有三件善行,积满三年,上天必定降给他福报。凶恶的人,语恶、视恶、行恶,一天有三件恶行,积满了三年,上天必定会降给他灾祸。为什么不勤勉地行善去恶呢?2019-05-24     20:05:32


圣洁的白莲 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:《太上感应篇》
喜欢 (1)
[]
分享 (0)
菜根譚
关于作者:
浩瀚学海,虔诚分享!

您必须 登录 才能发表评论!